تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1402-1403

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 1402-1403

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

نیمسال اول ( ترم پاییز)

ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
1 تعریف درس، منابع آزمون و مقررات درس در سازمان مرکزی ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
2 ارائه دروس عادی (کلاس) در سیستم در مراکز ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹
3 ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹
4 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
5 ثبت نام و انتخاب واحد(شروع نیمسال) ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
6 تعریف اساتید برای دروس در سیستم ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
7 ارسال درخواست مرخصی زایمان و افزایش سنوات جهت طرح در کمیسیون ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
8 درخواست و ثبت دروس معادل سازی شده کلیه ورودی ها و مقاطع ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
9 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی (شروع نیمسال تحصیلی) ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
10 شروع و پایان مهلت تاریخ تاثیر احکام اساتید ( پایه و ارتقاء) ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
11 مهلت درخواست مجوز تدریس اساتید در مرکز دیگر و درخواست مجوز با تدریس مغایر با جدول تطبيق ۱۴۰۲/۰4/24 ۱۴۰۲/۰6/01
12 مهلت درخواست کد استادی (مدرسین مدعو) ۱۴۰۲/۰4/24 ۱۴۰۲/۰6/01
13 حداکثر مهلت درخواست مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
14 درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان نیمسال تحصیلی
15 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰6
16 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
17 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
18 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول ۱۴۰۲/۰۷/۱5 ۱۴۰۲/۰۸/۱7
19 تکمیل فرم های معاونت فرهنگی و دانشجویی ۱۴۰۲/۰۷/۱5 ۱۴۰۲/۰۸/۱7
20 ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شدگان غیر ایرانی در سامانه مربوطه و اخذ کدرهگیری ۱۴۰۲/۰۷/۱5 ۱۴۰۲/۰۸/۱7
21 معرفی دانشجویان اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی ۱۴۰۲/۰۷/۱5 ۱۴۰۲/۰۸/۱7
22 حذف و اضافه ۱۴۰۲/۰۷/۰8 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
23 تکمیل کارنامه سلامت ۱۴۰۲/۰۷/۲2 ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
24 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
25 اعمال پایان ترمیم ۱۴۰۲/۰8/08
26 اتمام زمان اصلاح نمره و درس ۱۴۰۲/۰۹/۰6
27 ارزشیابی اساتید ۱۴۰۲/۰۸/۲7 ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
28 ثبت کاربران آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۲/۰۹/۰8 ۱۴۰۲/۰۹/۱5
29 ثبت ظرفیت محل آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱3
30 ثبت ظرفيت محل آزمون استانها ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
31 تغییر مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
32 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
33 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
34 انتقال اطلاعات به سامانه مدیریت برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی (ERP) ۱۴۰۲/۱۰/۲0
35 ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۸/13 ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
36 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/11
37 بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول نظام وظیفه ورودی نیمسال اول ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
38 بازبینی وضعیت روادید تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی ورودی نیمسال اول ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
39 زمان امتحانات ۱۴۰۲/۰۹/۱8 ۱۴۰۲/۱۰/11
40 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۲/۰۹/۱8 ۱۴۰۲/۱۰/16
41 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۰۹/۱8 ۱۴۰۲/۱۰/۲0
42 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
43 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۲/۱۰/16
44 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان مشمول نظام وظیفه شامل: اعلام پایان تحصیلات + لغو معافیت اخراجی(پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
45 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تبعه غیرایرانی شامل: اعلام پایان تحصیلات و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان + لغو روادید تحصیلی (پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
46 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله ۱۴۰۲/۱۰/۲7
47 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
48 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۲/۱۱/21 ۱۴۰۲/۱۱/۲6
49 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۲/۱۱/۲8 ۱۴۰۲/۱۲/۰9
50                       تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۲/۱۲/12 ۱۴۰۲/۱۲/۲3
51 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۳/۰۱/۱4 ۱۴۰۳/۰۱/۲9

 

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

نیمسال دوم ( ترم بهار)
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
52 تعریف درس، منابع آزمون و مقررات درس در سازمان مرکزی ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۴۰۲/۰۹/29
53 ارائه دروس عادی (کلاس) در سیستم در مراکز ۱۴۰۲/۱۰/۰2 ۱۴۰۲/۱۰/۱3
54 ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲5
55 ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲5
56 ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
57 تعریف اساتید برای دروس در سیستم ۱۴۰۲/۱۰/30 ۱۴۰۲/۱۱/۰7
58 ارسال درخواست مرخصی زایمان و افزایش سنوات جهت طرح در کمیسیون ۱۴۰۲/۱۰/۰2 ۱۴۰۲/۱۰/۲5
59 درخواست و ثبت دروس معادل سازی شده کلیه ورودی ها و مقاطع ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
60 زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی (شروع نیمسال تحصیلی) ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲7
61 پایان مهلت درخواست مجوز تدریس اساتید در مرکز دیگر و درخواست مجوز با تدریس مغایر با جدول تطبيق ۱۴۰۲/۱0/۰2 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
62 مهلت درخواست کد استادی (مدرسین مدعو) ۱۴۰۲/۱0/۰2 ۱۴۰۲/۱۱/۰1
63 حداکثر مهلت درخواست مشکلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۳/۰۲/19
64 درخواست وام از زمان شروع نیمسال تحصیلی تا پایان نیمسال تحصیلی
65 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۲/۱۰/۲0 ۱۴۰۳/۰۲/۲2
66 ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی بر اساس سوابق و کارشناسی ارشد فراگیر متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
67 تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود متناسب با اعلام نتایج سازمان سنجش
68 درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/25
69 تکمیل فرم های معاونت فرهنگی و دانشجویی ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۴۰۳/۰۱/25
70 ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک توسط پذیرفته شدگان غیر ایرانی در سامانه مربوطه و اخذ کدرهگیری ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲5
71 معرفی دانشجویان اتباع غیر ایرانی به منظور انجام امور کنسولی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲5
72                                      حذف و اضافه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲8
73 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۳/۰۴/۲5
74 اعمال پایان ترمیم ۱۴۰۲/۱۲/۰5
75 اتمام زمان اصلاح نمره و درس ۱۴۰۳/۰۲/۲2
76 ثبت کاربران آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲9
77 ثبت ظرفیت محل آزمون مراکز / واحدها ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
78                               ثبت ظرفيت محل آزمون استانها ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰8
79 ارزشیابی اساتید ۱۴۰۳/۰۱/29 ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
80 تغییر مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
81 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۳/۰۲/۲2
82 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
83 انتقال اطلاعات به سامانه مدیریت برنامه ریزی یکپارچه منابع انسانی (ERP) ۱۴۰۳/۰۴/۱3
84 ثبت نمره میان ترم کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳
85 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۳/۰۲/۲9 ۱۴۰۳/۰۳/۲7
86 بازبینی وضعیت صدور معافیت تحصیلی مشمول نظام وظیفه ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۳/۰۴/۰2 ۱۴۰۳/۰۴/۱3
87 بازبینی وضعیت روادید تحصیلی دانشجویان غیر ایرانی ورودی نیمسال دوم ۱۴۰۳/۰۴/۰2 ۱۴۰۳/۰۴/۱3
88 زمان امتحانات ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲7
89 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲9
90 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۴۰۳/۰4/02
91 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
92 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۳/۰۴/۰6
93 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان مشمول نظام وظیفه شامل: اعلام پایان تحصیلات + لغو معافیت اخراجی(پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۳/۰۴/30 ۱۴۰۳/۰۶/۲8
94 تعیین تکلیف وضعیت دانشجویان تبعه غیرایرانی شامل: اعلام پایان تحصیلات و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان + لغو روادید تحصیلی (پایان سنوات مجاز) + ترک تحصیل (عدم مراجعه بیش از از ۲ نیمسال) ۱۴۰۳/۰۴/30 ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
95 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه و رساله ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
96 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱3
97 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۳/۰۴/۱4 ۱۴۰۳/۰۴/۱8
98 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۳/۰۵/۰1 ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
99                       تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴
100 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۳/۰۶/24 ۱۴۰۳/۰۷/۰4

 

تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

دوره تابستان (در صورت تصویب و ارائه)
ردیف موضوع تاریخ
شروع پایان
101 ارائه دروس برای مراکز ۱۴۰۳/۰۳/۱6 ۱۴۰۳/۰۳/۲3
102 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
103 ثبت نام و انتخاب واحد ۱۴۰۳/۰۳/۲6 ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
104 تبادل اطلاعات تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۱۴۰۳/۰۶/28
105 انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳/۰۴/۰2 ۱۴۰۳/۰5/02
106 پایان مهلت کنترل خطای ثبت نام ۱۴۰۳/۰5/02
107 دریافت فایل اطلاعات آزمونی (NP) ۱۴۰۳/۰۵/۰۳
108 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۱۴۰۳/۰۵/20
109 شروع امتحانات ۱۴۰۳/۰۵/13 ۱۴۰۳/۰۵/20
110 قرائت پاسخنامه ۱۴۰۳/۰۵/13 ۱۴۰۳/۰۵/21
111 ثبت نمرات تشریحی کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۴۰۳/۰۵/13 ۱۴۰۳/۰۵/۲4
112 ثبت نمرات دروس دو ترمه ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
113 حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
114 پایان مهلت تاریخ دفاع پایان نامه یا رساله ۱۴۰۳/۰۶/۱7
115 تایید درس توسط کاربران مراکز و واحدها ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸
116 زمان تایید حق التدریس توسط اساتید ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
117 تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲5
118 تایید حق التدریس اساتید توسط استان ۱۴۰۳/۰۷/۲8 ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
119 تایید حق التدریس اساتید توسط مدیر مالی ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

دانلود فایل PDF

دانلود


تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی تقویم آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *