دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402

دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402

دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402

دانشجویان گرامی، دفترچه سؤالات هریک از رشته‌های امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده که از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است.

ردیف گروه امتحانی کد  مجموعه امتحانی نام مجموعه امتحانی دانلود
۱ علوم انسانی ۱۱۰۱ زبان و ادبیات فارسی دانلود
۲ علوم انسانی ۱۱۰۲ علوم جغرافیایی دانلود
۳ علوم انسانی ۱۱۰۳ سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانلود
۴ علوم انسانی ۱۱۰۴ زبان عربی دانلود
۵ علوم انسانی ۱۱۰۵ علوم اقتصادی دانلود
۶ علوم انسانی ۱۱۰۶ علوم ورزشی دانلود
۷ علوم انسانی ۱۱۰۷ تاریخ دانلود
۸ علوم انسانی ۱۱۰۸ علوم اجتماعی دانلود
۹ علوم انسانی ۱۱۰۹ زبان های باستانی ایران دانلود
۱۰ علوم انسانی ۱۱۱۰ زبان‌شناسی دانلود
۱۱ علوم انسانی ۱۱۱۱ علوم قرآن و حدیث دانلود
۱۲ علوم انسانی ۱۱۱۲ فقه و حقوق  دانلود
۱۳ علوم انسانی ۱۱۱۳ فلسفه و كلام اسلامی  دانلود
۱۴ علوم انسانی ۱۱۱۴ ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن  اسلامی  دانلود
۱۵ علوم انسانی ۱۱۱۵ الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دانلود
۱۶ علوم انسانی ۱۱۱۶ فلسفه دانلود
۱۷ علوم انسانی ۱۱۱۷ علوم تربیتی دانلود
۱۸ علوم انسانی ۱۱۱۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانلود
۱۹ علوم انسانی ۱۱۲۰ زبان فرانسه دانلود
۲۰ علوم انسانی ۱۱۲۱ زبان انگلیسی دانلود
۲۱ علوم انسانی ۱۱۲۲ زبان روسی دانلود
۲۲ علوم انسانی ۱۱۲۴ زبان آلمانی دانلود
۲۳ علوم انسانی ۱۱۲۵  مدیریت جهانگردی دانلود
۲۴ علوم انسانی ۱۱۲۶ حقوق دانلود
۲۵ علوم انسانی ۱۱۲۷ ایران شناسی دانلود
۲۶ علوم انسانی ۱۱۲۸ آموزش زبان ژاپنی دانلود
۲۷ علوم انسانی ۱۱۳۰ علوم سیاسی و روابط بین الملل دانلود
۲۸ علوم انسانی ۱۱۳۱ مطالعات جهان دانلود
۲۹ علوم انسانی ۱۱۳۲ باستان شناسی دانلود
۳۰ علوم انسانی ۱۱۳۳ روان شناسی دانلود
۳۱ علوم انسانی ۱۱۳۴ حسابداری دانلود
۳۲ علوم انسانی ۱۱۳۷ مطالعات زنان دانلود
۳۳ علوم انسانی ۱۱۳۸ علوم ارتباطات اجتماعی دانلود
۳۴ علوم انسانی ۱۱۳۹ مددکاری اجتماعی دانلود
۳۵ علوم انسانی ۱۱۴۲ مدیریت دانلود
۳۶ علوم انسانی ۱۱۴۳ مشاوره دانلود
۳۷ علوم انسانی ۱۱۴۴ مدیریت دریایی دانلود
۳۸ علوم انسانی ۱۱۴۶ محیط‌زیست دانلود
۳۹ علوم انسانی ۱۱۴۸ مدیریت كسب‌و‌كار و امور شهری دانلود
۴۰ علوم انسانی ۱۱۵۲ مدرسی معارف اسلامی دانلود
۴۱ علوم پایه ۱۲۰۱ علوم زمین دانلود
۴۲ علوم پایه ۱۲۰۲ ژئوفیزیک و هواشناسی دانلود
۴۳ علوم پایه ۱۲۰۳ شیمی دانلود
۴۴ علوم پایه ۱۲۰۴ فیزیک دانلود
۴۵ علوم پایه ۱۲۰۵ فوتونیک دانلود
۴۶ علوم پایه ۱۲۰۶ زیست شناسی سلولی و مولکولی دانلود
۴۷ علوم پایه ۱۲۰۷ آمار دانلود
۴۸ علوم پایه ۱۲۰۸ ریاضی دانلود
۴۹ علوم پایه ۱۲۰۹ علوم کامپیوتر دانلود
۵۰ علوم پایه ۱۲۱۳ زیست شناسی گیاهی دانلود
۵۱ علوم پایه ۱۲۱۴ زیست شناسی جانوری دانلود
۵۲ علوم پایه ۱۲۱۵ علوم محیط زیست دانلود
۵۳ علوم پایه ۱۲۱۶ زیست‌شناسی دریا  دانلود
۵۴ علوم پایه ۱۲۱۷ اقیانوس‌شناسی فیزیكی  دانلود
۵۵ علوم پایه ۱۲۱۸ تاریخ و فلسفه علم  دانلود
۵۶ علوم پایه ۱۲۱۹ علوم شناختی  دانلود
۵۷ فنی و مهندسی ۱۲۵۱ مهندسی برق دانلود
۵۸ فنی و مهندسی ۱۲۵۳ مهندسی نفت دانلود
۵۹ فنی و مهندسی ۱۲۵۵ مهندسی پلیمر دانلود
۶۰ فنی و مهندسی ۱۲۵۶ مهندسی معماری کشتی دانلود
۶۱ فنی و مهندسی ۱۲۵۷ مهندسی شیمی دانلود
۶۲ فنی و مهندسی ۱۲۵۹ مهندسی صنایع دانلود
۶۳ فنی و مهندسی ۱۲۶۲ مهندسی در سوانح طبیعی دانلود
۶۴ فنی و مهندسی ۱۲۶۳ مهندسی نقشه‌برداری دانلود
۶۵ فنی و مهندسی ۱۲۶۴ مهندسی عمران دانلود
۶۶ فنی و مهندسی ۱۲۶۷ مهندسی مكانیك دانلود
۶۷ فنی و مهندسی ۱۲۶۸ مهندسی معدن دانلود
۶۸ فنی و مهندسی ۱۲۷۲ مهندسی متالورژی و مواد  دانلود
۶۹ فنی و مهندسی ۱۲۷۳ نانوفناوری ـ نانومواد  دانلود
۷۰ فنی و مهندسی ۱۲۷۶ مهندسی فناوری اطلاعات (IT) دانلود
۷۱ فنی و مهندسی ۱۲۷۷ مهندسی كامپیوتر  دانلود
۷۲ فنی و مهندسی ۱۲۷۹ مهندسی هوافضا  دانلود
۷۳ فنی و مهندسی ۱۲۸۳ مهندسی نساجی دانلود
۷۴ فنی و مهندسی ۱۲۸۵ مهندسی شیمی ـ بیوتكنولوژی و داروسازی  دانلود
۷۵ فنی و مهندسی ۱۲۸۶ مهندسی پلیمر ـ صنایع رنگ  دانلود
۷۶ فنی و مهندسی ۱۲۸۷ مهندسی طراحی محیط‌زیست  دانلود
۷۷ فنی و مهندسی ۱۲۹۰  مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت دانلود
۷۸ فنی و مهندسی ۱۲۹۲ مهندسی بازرسی فنی دانلود
۷۹ فنی و مهندسی ۱۲۹۳ مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دانلود
۸۰ فنی و مهندسی ۱۲۹۴ ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست دانلود
۸۱ فنی و مهندسی ۱۲۹۵ آموزش مهندسی دانلود
۸۲ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۱ علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دانلود
۸۳ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۲ علوم و مهندسی آب دانلود
۸۴ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۳ زراعت و اصلاح نباتات دانلود
۸۴ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۴ اقتصاد كشاورزی دانلود
۸۵ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۵ علوم و مهندسی باغبانی دانلود
۸۶ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۶ ترویج و آموزش كشاورزی دانلود
۸۷ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۷ علوم و مهندسی جنگل دانلود
۸۸ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۸ مدیریت حاصلخیزی، زیست‌فناوری و منابع خاك دانلود
۸۹ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۰۹ علوم دام و طیور دانلود
۹۰ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۱ علوم و مهندسی شیلات دانلود
۹۱ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۲ مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی دانلود
۹۲ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی دانلود
۹۳ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۴ حشره‌شناسی كشاورزی  دانلود
۹۴ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۵ بیماری‌شناسی گیاهی دانلود
۹۵ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانلود
۹۶ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۱۹ مهندسی مكانیك بیوسیستم دانلود
۹۷ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۱ مدیریت و كنترل بیابان دانلود
۹۸ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۲ مهندسی مكانیزاسیون كشاورزی  دانلود
۹۹ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۳ اكوهیدرولوژی دانلود
۱۰۰ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۴ بیوتکنولوژی کشاورزی دانلود
۱۰۱ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۵ توسعه روستایی  دانلود
۱۰۲ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۷  مدیریت کشاورزی دانلود
۱۰۳ کشاورزی و منابع طبیعی ۱۳۲۸ مهندسی فضای سبز دانلود
۱۰۴ هنر ۱۳۵۰ برنامه‌ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری  دانلود
۱۰۵ هنر ۱۳۵۱ طراحی شهری  دانلود
۱۰۶ هنر ۱۳۵۲  معماری دانلود
۱۰۷ هنر ۱۳۵۳ مرمت و احیای ابنیه و بافت‌های تاریخی  دانلود
۱۰۸ هنر ۱۳۵۶ نمایش عروسكی  دانلود
۱۰۹ هنر ۱۳۵۷ هنرهای نمایشی و سینما دانلود
۱۱۰ هنر ۱۳۵۸ هنرهای تصویری و طراحی دانلود
۱۱۱ هنر ۱۳۵۹ هنرهای پژوهشی و صنایع دستی  دانلود
۱۱۲ هنر ۱۳۶۰ هنرهای موسیقی دانلود
۱۱۳ هنر ۱۳۶۱ هنرهای ساخت و معماری  دانلود
۱۱۴ هنر ۱۳۶۲ طراحی صنعتی  دانلود
۱۱۵ هنر ۱۳۶۳  فرش دانلود
۱۱۶ هنر ۱۳۶۴ طراحی پارچه و لباس دانلود
۱۱۷ هنر ۱۳۶۵ معماری منظر دانلود
۱۱۸ دامپزشکی ۱۵۰۱ انگل‌شناسی دانلود
۱۱۹ دامپزشکی ۱۵۰۲ فیزیولوژی دامپزشكی دانلود
۱۲۰ دامپزشکی ۱۵۰۳ قارچ‌شناسی دامپزشكی دانلود
۱۲۱ دامپزشکی ۱۵۰۴ بافت‌شناسی دامپزشكی دانلود
۱۲۲ دامپزشکی ۱۵۰۵ باكتری‌شناسی دامپزشكی دانلود
۱۲۳ دامپزشکی ۱۵۰۶ ایمنی‌شناسی دامپزشكی دانلود
۱۲۴ دامپزشکی ۱۵۰۷ بهداشت و كنترل كیفی مواد غذایی دانلود
۱۲۵ دامپزشکی ۱۵۰۹ بیوشیمی بالینی دانلود
۱۲۶ دامپزشکی ۱۵۱۰ سم‌شناسی دانلود
۱۲۷ دامپزشکی ۱۵۱۱ پیشگیری بیماری های دامی دانلود

جهت دانلود نمونه سوالات امتحانات دانشگاه پیام نور می توانید از این لینک استفاده نمایید.


دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402 دانلود دفترچه سؤالات آزمون كارشناسی ارشد 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *