تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهای سازمانی موفق وناموفق (کارگاه)

۲,۰۰۰ تومان