حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت

1,500 تومان