حقوق جزای اختصاصی(۱)جرایم علیه اموال و مالکیت

۱,۵۰۰ تومان