حقوق جزای اختصاصی(۴) جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص

1,500 تومان