حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (۹۵ و بعد)

1,500 تومان